Inside PZM

Logo PZM

Powrót

Rejestracja

Dane personalne:

 • Twoje hasło nie może być zbyt podobne do twoich innych danych osobistych.
 • Twoje hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków.
 • Twoje hasło nie może być powszechnie używanym hasłem.
 • Twoje hasło nie może składać się tylko z cyfr.
Wprowadź to samo hasło ponownie, dla weryfikacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie:
 • podanych danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia,
 • danych osobowych w postaci wizerunku
przez Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 66, 02-518 Warszawa, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036662, o numerze NIP 521-033-48-79, o numerze REGON 007014940 w celu utworzenia i korzystania konta w systemie INSIDE oraz potwierdzania tożsamości Klienta na zawodach i imprezach organizowanych, współorganizowanych lub sponsorowanych przez PZM. Jednocześnie oświadczam, że wykorzystanie w wyżej wymienionych celach przesłanej fotografii nie narusza moich dóbr osobistych.

 • Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie, wraz z imieniem i nazwiskiem, na adres iod@pzm.pl;
 • Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do rejestracji i korzystania z systemu INSIDE;
 • Podane dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz PZM usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń PZM w tym zakresie.
 • Dane będą przetwarzane do czasu usunięcia konta, wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu lub żądania usunięcia. Nie wszystkie dane mogą zostać usunięte, część z nich zostanie zanonimizowana dla zapewnienia ciągłości, np. danych statystycznych, ze względów statutowych oraz z uwagi na nałożone na Polski Związek Motorowy obowiązki w zakresie sprawozdawczości.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane sponsorom wydarzeń, w których Klient weźmie udział, do celów kontroli finansowej tych projektów, na podstawie uzasadnionych prawnie interesów PZM oraz sponsorów, związanych z potrzebą kontroli sposobu wydatkowania środków finansowych.
 • Klient ma prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania.
 • Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.